Privacy Policy

Reglement voor deelnemers Parelkoers

Definities 

1. Organisatie:
Het evenement wordt georganiseerd door Cartouche Events.
2. Evenement:
Golden Gravel Series en Parelkoers is een toertocht voor wielertoeristen met verzorging voor, tijdens en na de tocht.
3. Deelnemer:
Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.
4. Inschrijfgeld:
Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het Evenement. 

Algemeen 

1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij een evenement organiseert.
2. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
4. Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. 

Deelname en inschrijving 

1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald.
2. Online inschrijven kan alleen via ​www.cartouche-events.nl
3. Let op: er is een beperkt aantal startbewijzen afgegeven in verband met vergunningen. Hiervoor geldt op = op. 

4. Tarief inschrijfgelden: per evenement verschillend.
5. Het inschrijfbedrag wordt via de website ​www.cartouche-events.nl geïncasseerd; dit kan door d.m.v. een betaling middels iDeal, Bancontact of Sofort.
6. Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk als het inschrijfgeld is betaald.
7. Voor het Evenement geldt: Jongeren onder de 18 jaar mogen alleen deelnemen als zij schriftelijke toestemming van de ouder/voogd aan de Organisatie overhandigen en op de route begeleid worden door een volwassene.
8. Mail met persoonsgegevens dient getoond te worden bij inschrijving.
9. Inschrijving voor het Evenement is persoonlijk. De inschrijving is niet zonder toestemming overdraagbaar.
10. Deelnemers kunnen deelnemen als individuele Deelnemer.
11. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de organisatie. De deelnemer realiseert zich, dat vanwege het sportieve karakter van het evenement zware eisen aan zijn/haar fysieke en psychische conditie worden gesteld. De organisatie adviseert de deelnemer een voorafgaande medische controle te laten uitvoeren; bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
12. De Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen. 

Spelregels 

1. Deelnemers hebben respect voor elkaar en de natuur en leven het reglement na.
2. De lokale (verkeers)regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht.
3. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van politie en de Organisatie op te
volgen.
4. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
5. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het Evenement het besluit te
nemen eventueel de deelname te beëindigen.
6. De Organisatie bepaalt de officiële starttijd.
7. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
8. Tijdens het Evenement is het Deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een
ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere Deelnemers.
9. Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarzettend gedragen of kleden.
10. Het is uitsluitend toegestaan om deel te nemen op een fiets als vervoersmiddel.
11. Het is verboden om zich met dieren op de route te bevinden.
12. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere Deelnemers.
13. Deelnemers mogen supporters niet ontmoeten langs de route, maar alleen bij de
start en finish en waar mogelijk op verzorgingsposten.
14. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien.
15. Het verstrekte polsbandje dient duidelijk zichtbaar te zijn en mag niet bewerkt worden. 

De route 

1. De route is niet uitsluitend toegankelijk voor de Deelnemers van het Evenement. Deelnemers dienen daarom rekening te houden met ander verkeer.
2. Deelnemers dienen zich tevoren bekend te maken met de route en worden aan de start geacht bekend te zijn met de route.
3. Deelnemers dienen de Organisatie te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald.
4. Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.
5. De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheid)situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.
6. De Organisatie behoudt zich tevens het recht voor om start​ en/of finishtijden en/of ​plaatsen te wijzigen.
7. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld. 

Voorbereiding 

1. Deelnemers doen vrijwillig mee aan het Evenement.
2. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het Evenement. In geval van twijfel adviseert de organisatie dat de deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een deskundige trainer.
3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het Evenement wegens onvoldoende voorbereiding van de Deelnemer of de fysieke gezondheid van de Deelnemer. 

Materiaal 

1. Deelnemers dragen tijdens het Evenement een geldig identiteitsbewijs bij zich.
2. Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, materiaal en schoeisel voor elk type weer.
3. Deelnemers dragen altijd een valhelm.
4. Deelnemer draagt bij weinig zicht (mist) en slecht weer (regen) een reflecterend hesje. 

Medische verzorging 

1. De Organisatie van het Evenement zorgt dat er medische ondersteuning aanwezig
is. De medische ondersteuning draagt zorg voor eerste hulp bij ongelukken. Hieronder wordt verstaan het verrichten van zogenaamde eerste hulp of het aanbrengen van noodinterventies.
2. Als een Deelnemer lichamelijk letsel oploopt, wordt hier altijd melding van gemaakt
bij de Organisatie.
3. Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwonding of uitputting niet verder kan, is een mededeelnemer verplicht hulp in te schakelen van de medische post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel. 

Annulering 

1. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan Parelkoers is teruggave van het Inschrijfgeld en compensatie van eventueel ander gemaakte kosten niet mogelijk.
2. ls het Evenement onverhoopt door overmacht afgelast, dan is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de deelnemers, waaronder het Inschrijfgeld. 

Vervoer 

1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de start​ en finishlocatie.
2. Dat geldt ook voor eventuele bezoekers en Deelnemers die voortijdig stoppen. 

Verzekering 

1. Deelnemers zijn verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit Evenement. De deelnemers worden er op gewezen, dat de standaard dekking in de meeste gevallen onvoldoende is en er dus een aanvullende verzekering dient te worden gesloten.
2. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld.
3. De Organisatie heeft een ongevallendekking afgesloten voor alle deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het evenement en niet ervoor of erna. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie 

1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement risico’s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep. 

2. Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers.
3. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
4. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. 

5. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
● schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
● schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
● schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
● schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement; ● schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
● schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
● gevolgschade en indirecte schade aan de zijde een Deelnemer.
6. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade
die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 

Diskwalificatie 

1. Een Deelnemer kan worden gediskwalificeerd van deelname aan het Evenement indien:
• de Deelnemer het inschrijfgeld niet heeft voldaan;
• deel wordt genomen aan het Evenement zonder (een juiste) polsbandje;
• indien de Deelnemer van de route afwijkt (van toepassing op de deelnemers aan het door Cartouche Events opgestelde segmenten klassement);
• de Deelnemer naar mening van de Organisatie de spelregels overtreedt;
• de Deelnemer naar mening van de Organisatie medische problemen heeft;
• de Deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoond;
• de Deelnemer naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreed;
• de Deelnemer naar mening van de Organisatie aanwijzingen van de politie, organisatie of de medische staf niet opvolgt.

2. De Deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie,
de medische staf of de politie, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld. 

Privacy 

1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de het Evenement of andere, door Cartouche Events georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
2. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om Evenementen te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het Evenement aan te geven.
3. Deelnemers gaan akkoord met het delen van persoonsgegevens door Organisatie met partners van het Evenement t.b.v. e-​mails en informatievoorziening. Deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de e​-mailberichten en informatievoorziening door het verzenden van een afmeldbericht aan ​info@cartouche-events.nl 

Informatievoorziening 

1. Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e-​mails, social media en de website van ​www.Cartouche-events.nl
2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e​-mailadres en het lezen van de nieuwsbrieven. 

Huisstijl 

1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van het Evenement gebruiken voor promotie en PR. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Deelnemers dienen bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie. 

Toepasselijk recht 

1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het Evenement wordt gehouden. 

Niet voorzien 

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie. 

Akkoord 

De deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Door het aanvinken van de reglementsalinea op het online inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het geldend reglement voor Parelkoers. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier. Per e-​mail ontvangt de Deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving. In deze e-mail is ook een link naar dit volledige deelnemersreglement van Parelkoers bijgevoegd, zodat de Deelnemer het reglement in bezit heeft. ***